REGULAMIN SKLEPU

Autorem bloga i pod­mio­tem od­po­wie­dzial­nym za ob­sługę pro­cesu za­ku­po­wego jest firma Vegan Island Evelina Leśniewska z siedzibą w Wielkiej Brytanii,  1-3 St. Albans Road, BH8 9EP

W razie jakichkolwiek problemów z zakupem lub innych pytań związanych z blogowym sklepem, skontaktu się ze mną na adres e-mail hello@veganisland.pl.

§1
DEFINICJE

Na po­trzeby ni­niej­szego re­gu­la­minu, przyj­muje się na­stę­pu­jące zna­cze­nie po­niż­szych po­jęć:

 1. Blog/Sklep – blog funk­cjo­nu­jący pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym http://www.veganisland.pl/ oraz http://veganisland.pl/sklep/
 2. Konsument – osoba fi­zyczna do­ko­nu­jąca za­kupu Produktu w za­kre­sie nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio ze swoją dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą lub za­wo­dową (zgod­nie z tre­ścią art. 221 Kodeksu cy­wil­nego),
 3. Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga/Sklepu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki, audio  oraz wideo kursów online na platformie edukacyjnej. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu,
 4. Regulamin – ni­niej­szy re­gu­la­min,
 5. Sprzedawca – Vegan Island Evelina Leśniewska z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 1-3 ST. Albans Road BH8 9EP
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktu.
§2
ZAKUP PRODUKTU
 1. Zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga/Sklepu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który jest Konsumentem. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Produktu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, może zrobić to wyłącznie w ramach indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą.
 2. Użytkownik może do­ko­nać za­kupu Materiału po­przez jego wy­bór z po­ziomu od­po­wied­niej pod­strony Bloga/Sklepu. Podane ceny są ce­nami brutto (za­wie­rają po­da­tek VAT) i ssą wyrazone w polskich złotych (PLN).
 3. Po do­ko­na­niu wy­boru, Użytkownik po­wi­nien klik­nąć w przy­cisk „Kupuję te­raz”, w wy­niku czego zo­sta­nie prze­kie­ro­wany na stronę za­mó­wie­nia.
 4. Na stro­nie za­mó­wie­nia, Użytkownik po­wi­nien wy­peł­nić for­mu­larz za­mó­wie­nia, a na­stęp­nie przejść do pro­ce­dury płat­no­ści po­przez klik­nię­cie w przy­cisk „Kupuję i płacę”.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę finalizacji zamówienia. Celem finalizacji zamówienia Użytkownik powinien wypełnić wyświetlony mu formularz, wybrać metodę płatności za zamówienie i kliknąć w przycisk „Przejdź dalej”.
 6. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza, podczas składania zamówienia.
 7. Dostępne metody płatności to:
 • Przelew z wybranych banków działających w Polsce.
 • Kart Visa, Mastercad, Maestro.
 • PayPal.
 1. Płatność re­ali­zo­wana jest za po­śred­nic­twem ser­wisu PayPal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („PayPal”). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
 2. Z chwilą sku­tecz­nego do­ko­na­nia płat­no­ści, mię­dzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za­warta zo­staje umowa o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci wy­bra­nego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wy­świe­tlona zo­staje strona z po­twier­dze­niem za­kupu.
 3. Zakupiony przez Użytkownika Produkt zostanie wysłany do Użytkownika mailowo w ciągu 48h od momentu zakupu na wskazany przy zakupie adres mailowy.
 4. Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz, na życzenie klienta, rachunek w formie pliku PDF.
§3
KORZYSTANIE Z PRODUKTU

1. Produkt sta­nowi treść cy­frową w ro­zu­mie­niu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta.

2. Do pra­wi­dło­wego ko­rzy­sta­nia z Produktu wy­star­cza­jące jest po­sia­da­nie przez Użytkownika

 • Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
 • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • Stan­dar­do­wego sys­temu ope­ra­cyj­nego pa­kietu opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­wego Microsoft Office lub jego od­po­wied­ni­ków (np. Libre Office, Open Office).
 • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.
 • Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.

3. W przy­padku, gdy Użytkownik nie jest w sta­nie uru­cho­mić pliku obej­mu­ją­cego za­ku­piony Produkt, pro­szony jest o kon­takt ze Sprzedawcą pod ad­re­sem hello@veganisland.pl.

4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Produktu.

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności świadczy na rzecz Użytkownika jakichkolwiek usług doradczych.

§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Użytkownik bę­dący Konsumentem ma prawo od­stą­pić od za­war­tej ze Sprzedawcą umowy w ter­mi­nie 14 dni od dnia za­war­cia umowy. Aby sko­rzy­stać z prawa od­stą­pie­nia od umowy, Użytkownik musi po­in­for­mo­wać Sprzedawcę o swo­jej de­cy­zji kontaktując się z nim za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres hello@veganisland.lpl o od­stą­pie­niu od umowy w dro­dze jed­no­znacz­nego oświad­cze­nia. Aby za­cho­wać ter­min do od­stą­pie­nia od umowy, wy­star­czy, aby Użytkownik wy­słał in­for­ma­cję do­ty­czącą wy­ko­na­nia przy­słu­gu­ją­cego mu prawa od­stą­pie­nia od umowy przed upły­wem ter­minu do od­stą­pie­nia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
§5
REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik może skła­dać re­kla­ma­cje do­ty­czące za­ku­pio­nego Produktu lub sa­mego pro­cesu za­ku­po­wego opi­sa­nego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja po­winna zo­stać wy­słana na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej Sprzedawcy, tj. hello@veganisland.pl.
 4. Reklamacja po­winna za­wie­rać dane umoż­li­wia­jące iden­ty­fi­ka­cję Użytkownika, przed­miot re­kla­ma­cji oraz żą­da­nia zwią­zane z re­kla­ma­cją. W przy­padku otrzy­ma­nia nie­kom­plet­nej re­kla­ma­cji, Sprzedawca we­zwie Użytkownika do jej uzu­peł­nie­nia pod ry­go­rem po­zo­sta­wie­nia re­kla­ma­cji bez roz­po­zna­nia.
 5. Sprzedawca usto­sun­kuje się do kom­plet­nej re­kla­ma­cji w ciągu 14 dni od dnia do­rę­cze­nia tej re­kla­ma­cji Administratorowi.
§6
DANE OSOBOWE
 1. Sprzedawca gwa­ran­tuje po­uf­ność wszel­kich udo­stęp­nio­nych mu da­nych oso­bo­wych.
 2. Dane oso­bowe Użytkownika umiesz­czone w ba­zie da­nych Sprzedawcy są prze­twa­rzane wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji umowy o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci za­ku­pio­nego przez Użytkownika Produktu, chyba że Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich również w innym celu, a w szczególności w celu otrzymywania newslettera Bloga.
 3. Dane oso­bowe są gro­ma­dzone z na­le­żytą sta­ran­no­ścią i od­po­wied­nio chro­nione przed do­stę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, a ich prze­twa­rza­nie od­bywa się w zgo­dzie oraz na wa­run­kach okre­ślo­nych szcze­gó­łowo w:
 • usta­wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 • usta­wie z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
 • roz­po­rzą­dze­niu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie do­ku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych oraz wa­run­ków tech­nicz­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych, ja­kim po­winny od­po­wia­dać urzą­dze­nia i sys­temy in­for­ma­tyczne słu­żące do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
 1. Użytkownikowi przy­słu­gują prawa okre­ślone w ak­tach praw­nych, o któ­rych mowa w ust. 3 po­wy­żej, w tym w szcze­gól­no­ści do:
 • wglądu do swo­ich da­nych oso­bo­wych,
 • żą­da­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia da­nych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, je­żeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zo­stały ze­brane z na­ru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do re­ali­za­cji celu, dla któ­rego zo­stały ze­brane.
§7
PLIKI COOKIES
 1. Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia pro­cesu za­ku­po­wego, o któ­rym mowa w § 2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca in­for­muje Użytkowników, że ist­nieje moż­li­wość ta­kiej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej, która unie­moż­li­wia prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika.
 4. Sprzedawca wska­zuje, że pliki co­okies mogą być przez Użytkownika usu­nięte po ich za­pi­sa­niu przez Sprzedawcę, po­przez od­po­wied­nie funk­cje prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej, pro­gramy słu­żące w tym celu lub sko­rzy­sta­nie z od­po­wied­nich na­rzę­dzi do­stęp­nych w ra­mach sys­temu ope­ra­cyj­nego, z któ­rego ko­rzy­sta Użytkownik.
 5. Sprzedawca in­for­muje Użytkowników, że zmiana kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej, która unie­moż­li­wia lub ogra­ni­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­wo­ści w pro­ce­sie za­ku­po­wym, o któ­rym mowa w § 2 Regulaminu.
§8
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Sprzedawca nie sto­suje ko­deksu do­brych prak­tyk, o któ­rym mowa w usta­wie z dnia 23 sierp­nia 2007 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu nie­uczci­wym prak­ty­kom ryn­ko­wym.

§9
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wy­raża zgodę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wy­ni­kłych w związku z umową o do­star­cze­nie tre­ści cy­fro­wej w po­staci wy­bra­nego przez Użytkownika Materiału na dro­dze po­stę­po­wa­nia me­dia­cyj­nego. Szczegóły zo­staną okre­ślone przez strony kon­fliktu.
 2. Użytkownik bę­dący Konsumentem ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­nymi, Użytkownik bę­dący Konsumentem, ma moż­li­wość:
 • zwró­ce­nia się do sta­łego po­lu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wy­ni­kłego z za­war­tej umowy,
 • zwró­ce­nia się do wo­je­wódz­kiego in­spek­tora Inspekcji Handlowej z wnio­skiem o wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia me­dia­cyj­nego w spra­wie po­lu­bow­nego za­koń­cze­nia sporu mię­dzy Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • sko­rzy­sta­nia z po­mocy po­wia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych za­dań na­leży ochrona kon­su­men­tów.
 1. Bardziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Użytkownik może szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może rów­nież sko­rzy­stać z plat­formy ODR, która do­stępna jest pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­tami i przed­się­bior­cami dą­żą­cymi do po­za­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu do­ty­czą­cego zo­bo­wią­zań umow­nych wy­ni­ka­ją­cych z in­ter­ne­to­wej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług.
§10
ZMIANY REGULAMINU

Sprzedawca za­strzega so­bie moż­li­wość do­ko­na­nia zmian w Regulaminie, które wcho­dzą w ży­cie z dniem ich pu­bli­ka­cji na Blogu. Do umów za­war­tych przed zmianą Regulaminu sto­suje się wer­sję Regulaminu obo­wią­zu­jącą w da­cie za­war­cia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.